Vítejte na našich stránkách LIGHTMARKET.CZ, v případě zájmu o naše produkty nebo spolupráci nás kontaktujte pomocí registračního formuláře, telefonem nebo mailem.

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

INTEGRAL-CZ, spol. s r.o.
Tř. Maršála Malinovského 1393, 686 01 Uherské Hradiště

IČO:25339966 DIČ:CZ25339966

ČSOB UH č.ú. 125703674/0300
EMAIL: info@lightmarket.cz,info@integral-cz.cz
INTERNET: www.lightmarket.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 26716

Všeobecné obchodní podmínky INTEGRAL-CZ, spol. s r.o.
1. Působnost
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží a všech smluv o dílo, uzavřených mezi společností  INTEGRAL-CZ, spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) jako prodávajícím či zhotovitelem na straně jedné a jeho odběrateli jako kupujícími či objednateli (dále jen „Kupující“) na straně druhé, s výjimkou kupních smluv uzavíraných prostřednictvím elektronického obchodu Dodavatele, pro které platí Všeobecné obchodní podmínky INTEGRAL-CZ, spol. s r.o. pro elektronický obchod.
1.2 Odchylná ujednání ve smlouvě v písemné formě mají před zněním těchto VOP přednost, k odchylným ujednáním uzavřeným v jiné než písemné formě se nepřihlíží.
2. Nabídka
2.1 Veškeré nabídky Dodavatele, které nejsou vytvořeny v centrálním nabídkovém systému Dodavatele a neobsahují podstatné údaje (datum, podpis tvůrce, časové vymezení platnosti) se považují za nezávazné, a jejich přijetím nevzniká smlouva. Uvedení zboží Dodavatelem v reklamě, v katalogu nebo jeho vystavení Dodavatelem se nepovažují za návrh dodat zboží za určitou cenu.
2.2 Veškeré nabídkové a projekční podklady nesmí být bez souhlasu Dodavatele rozmnožovány ani nesmí být zpřístupňovány třetím osobám. Dodavatel může kdykoli vyžadovat jejich vrácení a tyto podklady musí být vráceny Dodavateli i bez vyzvání, pokud nedojde k uzavření smlouvy do 30 dnů od jejich poskytnutí Kupujícímu.
3. Uzavření smlouvy
3.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel po obdržení objednávky Kupujícímu odešle potvrzení objednávky, nebo kdy Dodavatel Kupujícímu odešle zboží nebo provedené dílo. Tam, kde se v těchto VOP hovoří o zboží či dodávce zboží, se těmito pojmy podle okolností rozumí rovněž dílo či provedení díla. Vlastnické právo ke zboží či k dílu se na Kupujícího převádí vždy nejdříve k okamžiku jeho předání.
3.2 Údaje obsažené v propagačních, technických a informačních materiálech Dodavatele (např. katalogy, prospekty, webové stránky apod.) stejně jako další písemná nebo ústní sdělení Dodavatele jsou závazná pouze, pokud se na ně v potvrzení objednávky výslovně odkazuje.
3.3 Veškeré změny a doplnění smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
4. Ceny
4.1 Ceny platí pro dodání ze skladu Dodavatele a nezahrnují daň z přidané hodnoty a náklady na dopravu zboží Kupujícímu. Pokud budou v souvislosti s dodávkou uvaleny poplatky, daně nebo jiné odvody, jdou tyto k tíži Kupujícího. Obal bude Dodavatelem převzat zpět pouze v případě výslovné dohody.
4.2 Dosažení shody o ceně je předpokladem uzavření smlouvy. Ceny jsou stanoveny na základě výše nákladů k okamžiku první cenové nabídky. Pokud dojde ke zvýšení nákladů do okamžiku dodávky zboží, je Dodavatel oprávněn ceny odpovídajícím způsobem přizpůsobit.
5. Dodání
5.1 Dodací lhůta (dodací lhůtou se v těchto VOP rozumí též lhůta k provedení díla) začíná běžet v pozdější z níže uvedených dat:
1. datum odeslání potvrzení objednávky Dodavatelem;
2. datum splnění veškerých technických, obchodních a jiných podmínek, za jejichž splnění odpovídá Kupující;
3. datum, kdy Dodavatel obdrží zálohu na cenu nebo jistotu splatnou před dodáním zboží.
5.2 Kupující je povinen získat veškeré licence, úřední souhlasy nebo povolení, které mohou být požadovány orgány státní správy nebo samosprávy nebo třetími osobami pro zhotovení díla. Dodací lhůta neskončí dříve než 30 dnů po získání takových povolení či souhlasů.
5.3 Dodavatel je oprávněn provést částečnou dodávku zboží (resp. provést část díla) nebo zboží dodat (dílo provést) před uplynutím dodací lhůty a Kupující je povinen takové plnění přijmout.
5.4 V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.
5.5 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, Dodavatel splní svoji povinnost dodat zboží (resp. provést dílo) Kupujícímu předáním zboží dopravci k přepravě do místa určení. Příplatky za dopravu jsou účtovány dle velikosti zásilky, jejich výše se může v průběhu roku měnit v závislosti na cenách dopravy. Tyto příplatky jsou účtovány vždy pouze s první dodávkou zboží z objednávky (tzv. poskytuje-li se plnění v podobě více dílčích plnění, účtuje se doprava pouze k prvnímu dílčímu plnění a zbývající dílčí plnění jsou bez příplatku za dopravu).
6. Přechod nebezpečí a místo plnění
6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zásilky k přepravě prvnímu dopravci, v případě přímého odběru Kupujícím přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vydáním ze závodu, resp. skladu Dodavatele, a sice nezávisle na podmínkách a způsobu stanovení ceny za dopravu (jako např. doprava vyplaceně, CIF atd.).
6.2 V případě smluv o dílo je místem plnění místo, kde jsou konány práce nebo poskytovány služby. Nebezpečí škody na díle nebo na části díla přechází na Kupujícího jeho provedením.
7. Placení
7.1 Cena za zboží, popř. cena díla je splatná okamžitě hotově při dodání zboží či předání zhotoveného díla, dobírkou při zaslání nebo platbou předem včetně daně, pokud není sjednána jiná lhůta splatnosti.
7.2 V případě částečných zúčtování jsou jednotlivé části ceny splatné po obdržení příslušných faktur. To samé platí pro částky účtované za dodatečné dodávky zboží nebo v důsledku plnění nad původně sjednaný rozsah díla na základě dodatečných dohod mezi Dodavatelem a Kupujícím, bez ohledu na platební podmínky ujednané pro hlavní dodávku zboží nebo pro dílo v původním rozsahu.
7.3 Kupující není oprávněn zadržovat jakékoli platby nebo provést vůči Dodavateli jakékoli započtení jinak než na základě písemné dohody s Dodavatelem.
7.4 Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání na účet Dodavatele.
7.5 Pokud je Kupující v prodlení s platbou nebo jiným plněním, ke kterému se zavázal v rámci této nebo jiné smlouvy s Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn, aniž by byla dotčena jiná jeho práva
1. pozastavit plnění svých povinností nebo poskytování jiných výkonů a služeb do doby, než platby budou uskutečněny nebo závazky splněny, po dobu prodlení Kupujícího s plněním jeho závazků dodací lhůta neběží;
2. na všechny pohledávky po splatnosti uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

7.6 Poskytnutí slev nebo bonusů je podmíněno včasným úplným zaplacením sjednané ceny.
7.7 Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví ke všemu jím dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny popř. ceny díla včetně příslušenství. Kupující tímto postupuje Dodavateli k zajištění jeho nároku na zaplacení kupní ceny svoji budoucí pohledávku z dalšího prodeje zboží podléhajícího této výhradě vlastnického práva, to také tehdy, pokud toto zboží bylo zpracováno nebo smíseno s jinými věcmi, a zavazuje se o tom učinit odpovídající záznam do svých účetních podkladů a na svých fakturách. Na vyžádání je Kupující povinen Dodavateli neprodleně oznámit údaje o postoupené pohledávce včetně osoby dlužníka a vydat Dodavateli veškeré potřebné doklady o pohledávce a sdělit mu vše, co je k vymáhání pohledávky zapotřebí, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení. Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět.
8. Záruka a odpovědnost za vady
8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen, v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu zboží nebo díla ovlivňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiálu nebo provedení. Údaje uvedené v katalozích, prospektech, reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které nebyly výslovně převzaty do smlouvy v písemné formě, nezakládají jakékoli nároky a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady.
8.2 Záruka činí 24-60 měsíců, jak je uvedeno u jednotlivých produktů, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavatelem. Na akumulátorové baterie se vztahuje záruční lhůta 6 měsíců od data prodeje. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly prováděny servisní nebo jiné předepsané úkony či údržba Dodavatelem stanovené, nebo pokud je prováděla jiná osoba než Dodavatel nebo osoba k tomu Dodavatelem zmocněná, nebo se jedná o vady způsobené běžným opotřebením. Toto platí rovněž pro jakékoli dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stavbou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží (díle) podle bodu 6 těchto VOP.
8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklamací vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně doložit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu 8.1 těchto VOP, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží (dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, vyměnit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny.
8.4 Kupující poskytne pro Dodavateli bezplatně potřebnou součinnost k odstranění vad zboží nebo díla v záruční době, zejména poskytne potřebné pomocné síly, zdvihací zařízení, nosnékonstrukce a drobný spotřební materiál atd. Vyměněné součásti zboží nebo díla jsou vlastnictvím Dodavatele.
8.5 Pokud je zboží vyrobeno či dílo provedeno Dodavatelem na základě konstrukčních údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím, záruka se neposkytuje, a odpovědnost Dodavatele za vady je omezena na soulad s těmito konstrukčními údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího.
8.6 Kupující nemá práva z vadného plnění a ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku nedodržení pokynů Dodavatele pro montáž a instalaci, nedodržení instalačních požadavků a podmínek užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedbalého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů; to platí rovněž pro vady způsobené materiálem dodaným Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důsledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, přepětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží neposkytuje Dodavatel žádnou záruku.
8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaném zboží nebo provedeném díle provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu Dodavatele.
8.8 Kupující nemá práva z vadného plnění a ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které byly způsobeny poškozením při přepravě, ledaže Kupující (i) písemně uplatní taková práva ve lhůtě tří pracovních dnů od převzetí zboží nebo zhotoveného díla od dopravce, a zároveň (i) do dopravcova přepravního listu při převzetí provede zápis o převzetí poškozené zásilky a rozsahu jejího poškození. V případě vad spočívajících v dodání jiného než objednaného zboží nebo zhotoveného díla či jejich jiného nesouladu s údaji uvedenými v dodacím listu (záměna zboží) kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že taková práva neuplatní písemně ve lhůtě tří pracovních dnů od převzetí zásilky se zaměněným zbožím nebo zaměněným zhotoveným dílem.
8.9 Ustanovení 8.1 – 8.7 těchto VOP platí obdobně také pro odpovědnost za vady z jiných právních důvodů.
9. Odstoupení od smlouvy
9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způsobeného zaviněním Dodavatele, a pokud zároveň bezvýsledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno Dodavateli doporučeným dopisem.
9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit:
1. pokud je provedení dodávky zboží, resp. započetí nebo pokračování provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskytnuté přiměřené lhůty,
2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani neposkytne přiměřené zajištění, nebo
3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4 těchto VOP obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejméně však 6 měsíců.
9.3 Odstoupení může být učiněno také částečně ohledně dosud nedodané části zboží nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených důvodů.
9.4 Pokud je ohledně smluvní strany insolvenčním soudem zjištěn úpadek, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí jakékoli dodatečné lhůty.
9.5 Dodavatel je oprávněn odstoupit také jen ohledně té části plnění, která nebyla doposud ze smlouvy splněna. Tu část plnění, ohledně které odstoupeno nebylo, je Dodavatel oprávněn Kupujícímu vyúčtovat a Kupující je povinen své závazky ohledně této části plnění (zejména závazek k úhradě kupní ceny či ceny díla) splnit.
9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny.
10. Náhrada újmy
10.1 Dodavatel je povinen nahradit Kupujícímu újmu pouze tehdy, pokud je prokázáno jeho zavinění spočívající alespoň v hrubé nedbalosti, to neplatí v případě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle ustanovení § 2939 a násl. občanského zákoníku.
10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používání (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení podmínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na náhradu újmy vůči Dodavateli vyloučeny.
10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty ve prospěch Kupujícího, jsou jakékoli nadto jdoucí nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny.
11. Duševní vlastnictví
11.1 Kupující odškodní Dodavatele ve všech případech jakýchkoli nároků z poškození práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd., uplatněných třetí osobou vůči Dodavateli v případě zhotovení zboží nebo provedení díla na základě konstrukčních údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací Kupujícího.
11.2 Podklady pro zhotovení zboží nebo provedení díla jako například plány, skici a jiné technické podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod. zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím Dodavatele a podléhají zákonné ochraně ohledně
jejich dalšího užití, šíření, rozmnožování, napodobování atd. Bod 2.2 těchto VOP platí rovněž pro podklady technických návrhů.
12. Všeobecná ustanovení
Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto VOP měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledovanému cíli.
13. Rozhodné právo a soudní místo
K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
:

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

INTEGRAL-CZ, spol. s r.o.

IČ: 25339966

DIČ: CZ25339966

Tř.Maršála Malinovského 1393

68601 Uherské Hradiště

zapsaná u KOS soudu v Brně, oddíl C, vložka 26716

info@lightmarket.cz, info@integral-cz.cz

tel. 00 420 777 765 232

www.lightmarket.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese….. (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 125703674/0300 vedený u ČSOB Uherské Hradiště

  

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do …. dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

 

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2018

 

INTEGRAL-CZ, spol. s r.o.

Tř. Maršála Malinovského 1393,

686 01 Uherské Hradiště

IČ: 25339966

DIČ: CZ2533966 

info(@)lightmarket.cz, info@integral-cz.cz

 telefon  00 420 777 765 232    .

 www.lightmarket.cz

V  uherském Hradišti      dne 1.6.2018            

 

Zpět do obchodu